Rumsamlaren

Rumsamlaren är ett konkret byggnadsverk bestående av två sex meter höga halvor som sitter ihop med ett ”gångjärn”. På detta sätt liknar den en koffert sående på högkant.

Inne i ”kofferten” så finns det trappor och avsatser som bildar olika rum vilket gör att det går att röra sig i och mellan de båda halvorna både i höjdled och sidled. Genom att öppna och stänga de båda halvorna så skapas det olika rum runt, mellan och i byggnaden - samma ingående delar bildar helt olika rum i Rumsamlarens öppna respektive det slutna utförandet.

Vad vill jag undersöka med Rumsamlaren (teori)
Arkitektens verktyg är idag nästan uteslutande metaforer och abstraktioner. De är tillskillnad mot konstnären verk endast ett partitur – ett recept - som arkitekten nertecknar och utifrån vilket byggarna skapar det konkreta rummet. Detta arbetssätt står i stark kontrast till att man talar lite drömskt om medeltidens och antikens arkitekter – arkitekten som ”den förste byggmästaren” – som på plats på bygget skapade katedraler och tempel – stora rum. Men den modernistiska arkitekten förutsätts kunna skapa dessa rum på ett ”renare” sätt genom ritningar, skisser och modeller. Dessa verktyg fungerar i många fall bra men har det gemensamt att de alla på olika sätt är metaforer och abstraktioner reducerade med avseende på dimension, skala, materialitet.
Jag vill undersöka ett annat sätt att arbeta som arkitekt. Jag vill uppföra Rumsamlaren som i sig är en färdig konstruktion - inte en skiss eller modell - men som på samma gång är en undersökning, inte en vanlig byggnad med tydlig funktion och beställare. Men med Rumsamllaren vill jag använda en annan arbetsmetod. Att uppföra en liten byggnad som varken har beställare eller konkret funktion men som inte heller är en skiss. Rumsamlaren är på så sätt både en undersökning och en färdig byggnad och inte likt modellen reducerad i skala så att den går att uppleva som färdigt rum - som ett rum runt kroppen.

Vad vill jag undersöka med Rumsamlaren (lust)
Förutom de teoretiska aspekterna av projektet där jag vill undersöka och ifrågasätta arkitektens verktyg och vad byggd arkitektur kan vara så måste jag erkänna att min primära drivkraft i detta projekt är lust. Lusten att bygga Rumsamlaren, lusten att vara i Rumsamlarens rum och lusten att bjuda in andra att utforska rumsamlaren. Jag tror att Rumsamlaren skulle kunna upplevas som spännande av många och vara utgångspunkt för en diskussion om rummet och arkitektens arbete.

Vika referenser har jag i mitt arbete med Rumsamlaren (Allan Wexler)
Den amerikanske arkitekten/konstnären Allan Wexler arbetar med arkitektoniska frågeställningar både rumsligt och teoretiskt på det sättet som jag önskar göra i med Rumsamlaren. Wexler uppför små byggnader och föremål som både undersöker det rumsliga och ställer frågor om arkitektens arbetsmetoder och arkitektens förhållande till det nyttiga och funktionella. www.allanwexlerstudio.com

Vika referenser har jag i mitt arbete med Rumsamlaren (Jason Rhoades)
Iden till rumsamlaren är delvis sprungen ur ett projekt av den amerikanske konstnären Jason Rhoades. Rhoades projekt ”The Great Sea Battles of Wilhelm” är också detta som en stor koffert, halvöppen, stående på högkant och innehållandes tillhörigheter till en fiktiv samlare ur vilka man kan avläsa samlarens liv och vardag. Denna installation har inspirerat mig till Rumsamlaren där jag utnyttjar den överstora koffertens rumslighet och föränderlighet - dess egenskap att kunna vara öppen och stängd och att innehålla en samling rum – att vara en samlig rumsliga upplevelse.

Genomförande och offentliggörande
Jag skall själv rita, konstruera och bygga Rumsamlaren. I detta arbete kommer jag att ha stor nytta av att ha en bakgrund som byggnadssnickare. För att Rumsamlaren som projekt skall ha något värde så måste jag hitta ett sammanhang där den kan göras tillgänglig för en publik – där den kan upplevas och testas av många.
Detta måste antagligen ske under relativt kontrollerade former eftersom den måste skötas, övervakas och styras. En sådan plats har jag ännu inte hittat men jag är övertygad om att detta inte är svårt när projektet börjar få mer konkret form. Jag har även för avsikt att noga dokumentera tillblivelsen och det färdiga resultatet för att kunna infoga detta in mitt större projekt ”Se hur det känns” som är den pågående undersökning om relationen mellan kroppen och arkitekturen.